Te lu­ki­jat, olet­te pai­kal­lis­leh­den tär­kein­tä pää­o­maa. Il­man Tei­tä, ei oli­si pai­kal­lis­leh­te­ä­kään. Vii­me vii­kon­vaih­teen pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen vie­rai­lu Köö­pen­ha­mi­naan ja Suo­men suur­lä­het­ti­lään luo an­toi jäl­leen voi­maa ja us­koa sii­hen, et­tä pai­kal­lis­leh­tien ase­ma on vah­va. Lu­ki­joi­den ikään­ty­mi­nen ja pos­tin pal­ve­lui­den kal­lis­tu­mi­nen sekä ja­ke­lu­häi­ri­öt sitä kui­ten­kin yrit­tä­vät ko­vas­ti kam­pit­taa. Vah­vuus ei tar­koi­ta, et­tei­kö ase­ma ja ole­mas­sa­o­lo oli­si vank­ku­ma­ton. Pie­net leh­det ovat alt­tii­ta suh­dan­teil­le sii­nä mis­sä isot­kin. Tois­tai­sek­si Puu­ma­la-leh­ti pys­tyy kui­ten­kin tuot­ta­maan pai­kal­li­sia uu­ti­sia ker­ran vii­kos­sa. Olem­me yrit­tä­neet myös li­sä­tä si­vu­mää­riä re­surs­siem­me mu­kaan ja vä­hän yli­kin, kah­den toi­mit­ta­jan voi­min. Si­vu­mää­rien li­sää­mi­nen nos­taa kui­ten­kin kus­tan­nuk­sia, min­kä vas­ti­neek­si leh­ti tar­vit­see li­sää il­moit­ta­jia tai ti­laa­jia. Näin mak­sul­li­nen leh­ti toi­mii.

Kun sun­nun­tai­na pa­luu­mat­kal­la Tans­kas­ta len­to­ko­nees­sa si­ni­pai­tai­nen mies hei­lut­te­li mi­nul­le käy­tä­väl­tä ja kol­lee­ga­ni huu­te­li­vat, et­tä tääl­lä on tei­dän leh­den lu­ki­ja, olin iloi­ses­ti yl­lät­ty­nyt. Näin pie­ni on maa­il­ma, mut­ta koh­taa­mi­nen oli iha­na. Ke­sä­a­suk­kaa­na mei­dän leh­teä jo 11 vuot­ta lu­ke­nut mies ker­toi, et­tä leh­ti tu­lee ke­sä­ai­ka­na ai­na Puu­ma­laan ja tal­vel­la Van­taal­le. Haas­te­lim­me sii­nä pie­nen to­vin vie­lä lauk­ku­ja odo­tel­les­sa, mut­ta Hel­sin­gis­sä ne tu­li­vat täl­lä ker­taa lii­an no­pe­as­ti, jo­ten em­me pääs­seet ko­vin sy­väl­li­ses­ti si­säl­tö­ky­sy­myk­siin saak­ka. Pa­lau­tet­ta otam­me kui­ten­kin ai­na mie­lel­lään vas­taan säh­kö­pos­til­la tai pu­he­li­mit­se.

Jos ha­lu­at ti­lauk­sen li­säk­si tu­kea pai­kal­lis­leh­den toi­min­taa, voit ai­na liit­tyä myös leh­teä kus­tan­ta­van Puu­ma­la-seu­ran jä­se­nek­si. Sitä kaut­ta on mah­dol­li­suus pääs­tä mu­kaan myös hal­li­tus­työ­hön.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja