Lö­pö­ti lö­pö­ti, vai il­man lö­pöä? Ben­san hin­ta ei ole enää pit­kään ai­kaan ol­lut jär­jel­lä se­li­tet­tä­vis­sä. Ki­pu­kyn­nys on yli­tet­ty. Pit­kän­mat­kan työ­läi­nen kär­vis­te­lee. Vaan ki­ro­a­mi­nen ei au­ta, ei­kä ben­sa-ase­man hen­ki­lö­kun­nan sät­ti­mi­nen. Hal­li­tuk­sen puo­leen sen si­jaan oli­si nyt syy­tä kään­tyä ja ko­va­ää­ni­ses­ti. Sil­lä jos hin­taa ei saa­da alas, ei käy hy­vin ko­ti­maan­mat­kai­lul­le. Myös ylei­nen ku­lu­tus vä­he­nee, kun hin­nat jat­ka­vat muu­ten­kin nou­su­aan. Tämä taas nä­kyy yrit­tä­jien kas­sas­sa.

Sak­sa on rat­kais­sut asi­an las­ke­mal­la ben­sii­nin ja die­se­lin hin­taa ke­sän ajak­si. Sak­sa tar­jo­aa myös 9 eu­ron kuu­kau­si­li­pun jul­ki­siin lii­ken­ne­vä­li­nei­siin. Se, jos mikä, saa ih­mi­set käyt­tä­mään jul­ki­sia kul­ku­vä­li­nei­tä. Tääl­lä maal­la se on han­ka­lam­paa, kun jul­ki­sia ei ole. Ai­nut jul­ki­nen asia on ylei­nen sau­na, jos se­kään ko­vin jul­ki­nen. Juna ei kul­je Mik­ke­lis­tä Puu­ma­laan, ei­kä ko­vin usein lin­ja-au­to­kaan.

Jos ha­lu­taan teh­dä oi­ke­as­ti vih­rei­tä te­ko­ja ja ko­ros­taa sa­man­vä­ri­siä ar­vo­ja, pi­täi­si näil­le asi­oil­le nyt sit­ten oi­ke­as­ti teh­dä muu­ta­kin, kun kau­pa­ta ih­mi­sil­le yli­kal­lii­ta säh­kö­au­to­ja, joi­den toi­mi­tu­sa­jat me­ne­vät 1-2 vuot­ta eteen­päin ai­ka­ja­nal­la. Kaa­su­au­to­ja mark­ki­noi­tiin muu­ta­ma vuo­si sit­ten ko­vas­ti ja jopa maa-ja met­sä­ta­lous­mi­ni­se­ri Jari Lep­pä ker­toi mi­nul­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti Puu­ma­las­sa käy­des­sään, et­tä kyl­lä kaa­su­au­toi­hin nyt to­del­la pa­nos­te­taan. Kuka pa­nos­taa? Kaa­su­a­se­mia on nyt Suo­mes­sa kat­ta­va ver­kos­to al­haal­ta Suo­mi-nei­don vyö­tä­röl­le saak­ka. Kaa­su­au­toi­li­jois­ta yli puo­let tank­kaa ny­ky­ään bi­o­kaa­sua, mut­ta au­to­te­ol­li­suut­ta kiin­nos­taa vain säh­kö­au­to. Vol­vo­kin lo­pet­ti kaa­su­au­to­jen val­mis­ta­mi­sen muu­ta­ma vuo­si sit­ten ja pa­nos­taa koko mal­lis­tos­saan täys­säh­kö- ja säh­kö­hyb­ri­di­au­toi­hin. Sa­mal­la se päät­ti lo­pet­taa ko­ko­naan polt­to­moot­to­ri­au­to­jen val­mis­tuk­sen.

Häm­mäs­tyt­tä­vää on EU-ko­mis­si­on di­rek­tii­vi ja epä­oi­keu­den­mu­kai­nen suh­tau­tu­mi­nen kaa­su­au­toi­luun, joka on yk­si no­peim­mis­ta ja kus­tan­nus­te­hok­kaim­mis­ta ta­vois­ta vä­hen­tää lii­ken­teen kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä. Suo­mes­sa maa­ta­lous pys­tyi­si si­vu­tuot­tee­na tuot­ta­maan bi­o­kaa­sua huo­mat­ta­vas­ti ny­kyis­tä enem­män.