Tie­sit­kö, et­tä en­si lau­an­tai­na juh­li­taan Suo­men kau­nis­ta luon­toa? Suo­mi on en­sim­mäi­nen maa maa­il­mas­sa, joka ar­vos­taa luon­to­aan niin pal­jon, et­tä on luo­nut sil­le li­pu­tus­päi­vän elo­kuun vii­mei­se­nä lau­an­tai­na. Luon­non päi­vän kun­ni­ak­si moni ha­lu­aa jopa ot­taa vas­taan Suo­men La­dun haas­teen nuk­kua ul­ko­na.

Mitä enem­män luon­nos­sa liik­kuu, sitä enem­män sitä osaa ar­vos­taa. Yhä enem­män op­pii ym­mär­tä­mään, et­tä sin­ne kuu­luu niin hy­vää kuin huo­noa. Naa­va on al­ka­nut peit­tää haa­pa­pui­ta, män­ty­pis­ti­äi­nen on ka­lun­nut män­ty­jä, hä­mä­hä­kit ku­to­vat öi­sin suu­ria seit­te­jään ja kyy­kin nos­taa pää­tään kuu­mal­la hiek­ka­tiel­lä sie­ni­met­säl­le pol­ke­van edes­sä.

Hil­jai­suus tun­tuu jos­kus suo­ras­taan my­kis­tä­väl­tä, kun lin­nut­kaan ei­vät lau­la. Mut­ta sit­ten on päi­viä, jol­loin lin­tu­jen met­sä­kon­sert­ti saa sy­dä­men lyö­mään yli­mää­räi­siä kier­rok­sia. Kun tuu­li pu­hal­taa pääs­tä su­rut ja mur­heet ja hy­väi­lee hiuk­sia. Kun näet met­sä­kau­riin kat­so­van si­nua sil­miin ja hä­vi­ä­vän met­sään tai min­kin vi­lah­ta­van puu­pi­non al­le. Kun ah­ti an­taa an­te­jaan ja verk­koon on ui­nut vii­si sii­kaa. Tu­lee vah­va tun­ne, et­tä olem­me lo­pul­ta ai­na luon­non ar­moil­la, mut­ta myös sen hel­mas­sa ja suo­jas­sa. Luon­non lap­si voi ha­kea met­säs­tä tur­vaa yrit­tä­en unoh­taa, et­tä Eu­roo­pas­sa on sota ja lin­tuinf­lu­ens­se­rei­ta­kin saat­taa ol­la lii­ken­tees­sä. Jos­kus on hyvä unoh­taa kaik­ki ja säi­löä kau­niin kel­tai­sia ja rus­kei­ta sie­niä sekä pe­ra­ta pu­nai­sia puo­lu­koi­ta.

Am­pu­ma­ra­dan ava­jai­sis­ta on jut­tua si­vul­la nel­jä. Siel­lä eräs met­säs­tä­jä sa­noi vii­saas­ti: "Mitä luon­to tar­jo­aa, niin sitä kan­nat­taa am­pua. Vii­meis­tä ei am­mu­ta kos­kaan". Sy­dä­mes­sä­ni läi­käh­ti. Met­säs­tä­jät ajat­te­le­vat eet­ti­ses­ti ja sik­si met­säs­tä­mi­ses­sä­kin on pal­jon hy­vää, vaik­ka sii­hen liit­ty­vä tap­pa­mi­nen voi tun­tua pa­hal­ta. Ih­mi­nen on li­han­syö­jä, vaik­ka meis­sä ny­ky­ään myös pal­jon kas­vis­syö­jiä on. Sik­si luon­nos­sa va­paa­na elä­vät riis­ta­e­läi­met tar­jo­a­vat yh­den puh­taim­man, ter­veel­li­sim­män ja her­kul­li­sim­man vaih­to­eh­don li­han­syö­jil­le.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja