Ajat ovat muut­tu­neet niin kun­nan­joh­ta­jan työs­sä kuin muis­sa­kin työ­teh­tä­vis­sä. Ny­ky­ään vii­si­kym­men­tä tun­tia vii­kos­sa tus­kin riit­tää kun­nan­joh­ta­jan työ­teh­tä­vien hoi­toon. Sama suun­taus näyt­tää ole­van kai­kis­sa joh­to­teh­tä­vis­sä. Kun­nan­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä haas­tel­l­li­sen te­kee li­säk­si jul­ki­suus ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den suh­tau­tu­mi­nen. Si­vul­la kol­me en­ti­nen Puu­ma­lan kun­nan­joh­ta­ja Kari Ki­tu­nen ker­too omas­ta ai­ka­kau­des­taan vuo­si­na 2002-2012. Hän on kir­joit­ta­nut myös kir­jan sii­tä, mi­ten sat­tu­ma usein joh­dat­taa ih­mis­tä työ­e­lä­mäs­sä ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa elä­mäs­sä.

Kun­nan­joh­ta­jan työ on jul­ki­nen teh­tä­vä ja sik­si sitä voi­daan ar­vi­oi­da hy­vin­kin kärk­kääs­ti pe­rin­tei­ses­sä me­di­as­sa ja so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Kun­nan­joh­ta­ja on myös jul­ki­suu­den hen­ki­lö sa­mal­la ta­val­la kuin kun­nan­val­tuu­tet­tu, jon­ka te­ke­mi­siä voi­daan uu­ti­soi­da eri ta­val­la kuin ri­vi­kan­sa­lai­sen te­ke­mi­siä. Täs­tä osoi­tuk­se­na oli pari viik­koa sit­ten Män­ty­har­jun pai­kal­lis­leh­den Pi­tä­jä­nuu­tis­ten ja maa­kun­ta­leh­ti Län­si-Sa­von uu­ti­siin nous­sut Män­ty­har­jun kun­nan­val­tuu­tet­tu Tii­na Mac­zuls­kij, joka kä­ry­si ra­tis­ta ke­säl­lä kah­des­ti sa­man il­lan ai­ka­na. Po­lii­si epäi­lee hän­tä nyt rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta. Ri­vi­kan­sa­lai­sen ni­meä ei oli­si vas­taa­van­lai­ses­sa ta­pauk­ses­sa leh­des­sä mai­nit­tu, mut­ta kun­nan­val­tuu­tet­tu on eri ase­mas­sa jul­ki­suu­teen näh­den. Hän naut­tii kan­sa­lais­ten luot­ta­mus­ta va­lit­tu­na hoi­ta­maan yh­tei­siä asi­oi­ta. Sik­si hä­nel­tä odo­te­taan luot­ta­muk­sen mu­kais­ta käy­tös­tä.

Naa­pu­ri­kun­ta Ju­van kun­nan­joh­ta­ja Mer­vi Si­mos­ka sai myös vas­ti­kään tun­tea na­hois­saan tiet­ty­jen luot­ta­mus­hen­ki­löi­den epä­luot­ta­muk­sen ha­kies­saan uu­siin haas­tei­siin naa­pu­ri­kau­pun­ki Mik­ke­lin kau­pun­gin­joh­ta­jak­si. Nii­na Kuu­van mu­kaan yli vii­si vuot­ta sa­man kun­nan joh­ta­ja­na al­kaa ol­la enem­män poik­keus kuin sään­tö. Ei­kä uu­siin teh­tä­viin ha­keu­tu­mi­nen tee kun­nan­joh­ta­ja­jas­ta vä­tys­tä tai vie­rai­siin pöy­tiin vil­kui­li­jaa. Kun­nan­joh­ta­ja voi ko­keil­la ura­mah­dol­li­suuk­sia sii­nä mis­sä kaik­ki muut­kin, ei­kä se tee hä­nes­tä epä­kel­poa ny­kyi­seen teh­tä­vään­sä. Päin­vas­toin, se­hän osoit­taa kiin­nos­tus­ta ke­hi­tyk­seen.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja