Tänä ke­sä­nä olen saa­nut haas­tat­te­le­mil­ta­ni ih­mi­sil­tä eri­tyi­sen pal­jon po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta sii­tä, mi­ten pal­jon Puu­ma­las­sa on pa­nos­tet­tu kult­tuu­riin ja ta­pah­tu­miin sekä kun­nan ylei­seen ke­hit­tä­mi­seen. Kii­tos­ta ovat saa­neet huip­pu­tai­dok­kaat ke­sä­te­at­te­rie­si­tyk­set, tai­de­näyt­te­lyt sekä tie­tys­ti mu­siik­ki­ta­pah­tu­mat ja kon­ser­tit sekä vah­vat yri­tyk­set. Pie­nek­si paik­ka­kun­nak­si meil­lä on ke­säl­lä hur­ja pö­hi­nä pääl­lä. Pö­hi­nä sen kun jat­kuu, kun jär­jes­tyk­ses­sään 20. Sil­ta­kem­ma­kat tuo ky­lil­le jäl­leen tu­han­sia mu­sii­kin ys­tä­viä lop­pu­vii­kol­la.

Jos­kus pai­kal­lis­leh­ti­kin on saa­nut hie­man il­ke­ä­mie­li­ses­ti kuul­la, mi­ten leh­ti kes­kit­tyy vain mat­kai­lun edis­tä­mi­seen tai ta­pah­tu­ma­mark­ki­noin­tiin. Se ei ole tot­ta, mut­ta sel­lai­sen ku­van voi mie­leen­sä maa­la­ta, sil­lä niin pal­jon tääl­lä ta­pah­tuu. Sii­tä on kir­joi­tet­ta­va, mikä paik­ka­kun­nal­la eni­ten ih­mi­siä pu­hut­taa ja lii­kut­taa. Mat­kai­lu on ol­lut jo 1960-lu­vul­ta läh­tien, jol­lei jopa kes­ki­a­jal­ta läh­tien Puu­ma­lan jut­tu. Var­hai­nen muo­to mat­kai­lus­ta oli kar­ja­las­ta tän­ne tul­leet met­säs­tä­jät ja ka­las­ta­jat, jot­ka tu­li­vat Puu­ma­laan hy­vän ka­la­saa­liin, mar­jo­jen ja riis­tan pe­räs­sä. Osa tu­lee nii­den pe­räs­sä edel­leen ja suu­rin osa mök­ki­läis­tä hyö­dyn­tää koti- tai lä­hi­met­sän an­te­ja mie­lel­lään. Al­le­kir­joit­ta­neel­la­kin on jo pak­ka­nen täyn­nä it­se poi­mit­tu­ja mus­ti­koi­ta.

Moni on kiin­nos­tu­nut myös juu­ris­taan ja su­ku­tut­ki­mus­ten ja his­to­riik­kien teko on yleis­ty­nyt. Tv-oh­jel­mis­sa­kin et­si­tään ka­don­nei­ta su­ku­lai­sia, vaik­ka suku voi ol­la pa­ras tai pa­hin. Kesä on kui­ten­kin ta­pah­tu­mien, kult­tuu­rin ja lii­kun­nan li­säk­si myös su­ku­lais­ten ja ys­tä­vien ta­paa­mi­sen kul­ta-ai­kaa. Si­vul­la kuu­si on jut­tua Kie­tä­väis­ten su­ku­ko­kouk­ses­ta, joka ko­ko­si yh­teen kaik­ki­aan 80 su­vun jä­sen­tä Sär­ki­ran­taan.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja