Swim­Run-ta­pah­tu­ma ke­rä­si vii­me lau­an­tai­na ison jou­kon iloi­sia ui­ma­rei­ta ja juok­si­joi­ta Puu­ma­laan. Ko­va­kun­toi­sia te­räs­mie­hiä ja -nai­sia oli tul­lut au­rin­koi­seen Puu­ma­laan elo­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na ym­pä­ri Suo­mea. Tie­tys­ti mu­ka­na oli myös oman kun­nan edus­ta­jia. Haas­tat­te­lu­jen lo­mas­sa tuli vas­taan myös kil­pai­li­ja Ki­a­lii­na Tont­ti­la, joka te­kee Jy­väs­ky­län yli­o­pis­tos­sa erit­täin edis­tyk­sel­lis­tä tut­ki­mus­ta, jos­sa yli­pai­noa hoi­de­taan lii­kun­nan avul­la. Tä­hän liit­ty­en Sai­raa­la Nova on avan­nut en­sim­mäi­sen kli­ni­kan, jos­sa yli­pai­noa hoi­de­taan. Tut­ki­mus­ryh­mä ke­rää näyt­tei­tä sii­tä, mitä ke­hos­sa ta­pah­tuu ja mi­ten lii­kun­nas­ta tu­lee mie­le­tön ilon tun­ne. Sen näki ai­na­kin maa­liin juok­se­vien Swim­Run-kil­pai­li­joi­den kas­voil­ta.

Ilo joka elät­te­löö oli vuo­na 2008 jul­kais­tu Heli Laak­so­sen kir­joit­ta­ma kir­ja Lau­ri Täh­kä & Elon­ker­juu -ko­koon­pa­nos­ta. Ky­sei­sen bän­din mu­siik­ki elät­te­li ja an­toi ener­gi­aa mo­nel­le, ku­ten mu­sii­kil­la ja kult­tuu­ril­la on ta­pa­na teh­dä. Sik­si täs­sä­kin Syy­sExst­ra -leh­des­sä ei ole unoh­det­tu kult­tuu­ria. Esit­te­lem­me Puu­ma­lan ke­sä­a­suk­kaan ja Puu­ma­la-seu­ran pu­heen­joh­ta­jan Ul­la-Mai­ja Paa­vi­lai­sen yh­teis­työs­sä me­neh­ty­neen Ka­ta­ri­na Wes­tin kans­sa kir­joit­ta­man uu­ni­tuo­reen kir­jan Päi­vät jot­ka sain. Li­säk­si ker­rom­me ku­vaa­ja­kuu­lui­suu­des­ta Jo­erg Nich­tis­tä, joka on mök­keil­lyt kun­nas­sam­me jo lä­hes 20 vuot­ta.

Ilo on se, joka elät­tää mo­nes­ti myös yrit­tä­jiä, jot­ka juh­li­vat val­ta­kun­nal­lis­ta Yrit­tä­jän päi­vää tiis­tai­na 5. syys­kuu­ta. Ai­na yrit­tä­jyys ei ole tae kas­sa­ko­neen ki­li­näs­tä, mut­ta se on va­paus teh­dä sitä, mitä ha­lu­aa. Ol­la it­se it­sen­sä her­ra, niin hy­väs­sä kuin pa­has­sa. Mo­nel­le se tuo elan­non ja työ­paik­ko­ja sekä par­haim­mil­laan ta­lou­del­lis­ta me­nes­tys­tä.

Ha­lu­an toi­vot­taa hy­vää Yrit­tä­jän päi­vää kai­kil­le ah­ke­ril­le yrit­tä­jil­le, sil­lä il­man tei­tä ei ole hy­vin­voin­tia ja elin­voi­maa. Puu­ma­lan Yrit­tä­jät jär­jes­tä­vät tu­le­va­na­kin lau­an­tai­na pe­rin­tei­sen syys­to­rin klo 10–13. Ter­ve­tu­loa mu­kaan naut­ti­maan ih­mis­vi­li­nän ja lä­hi­ruu­an tuo­mas­ta ilos­ta!