Kuun­te­lin ei­len työ­mat­kal­la­ni ra­di­os­ta Ja­mie Ves­te­ri­sen ko­lum­nia: Elä­män tar­koi­tus ei ole val­ti­on­ta­lo­lu­den ta­sa­pai­no. Jäin poh­ti­maan sa­no­ja hyö­dyl­li­syys ja hyö­dyl­li­nen ih­mi­nen. Ar­jes­sa­han hyö­dyl­li­syys to­del­la­kin lip­sah­taa tar­koit­ta­maan usein pelk­kää ra­haa, ku­ten Ves­te­ri­nen ko­lum­nis­saan to­te­si.

Poh­dim­me­ko nyky-yh­teis­kun­nas­sa lii­kaa ta­lou­del­li­sia hyö­ty­jä? Yri­tys ei ole kan­nat­ta­va, jos se ei tuo­ta ta­lou­del­lis­ta me­nes­tys­tä. Mut­ta voi­ko se ol­la kui­ten­kin hyö­dyl­li­nen, jos sen yrit­tä­jä on on­nel­li­nen ja pär­jää tar­jo­a­mal­la muil­le ih­mi­sil­le iha­nia ko­ke­muk­sia tai tuot­tei­ta. Ta­lou­del­li­sen hyö­dyn ta­voit­te­lu hei­jas­tuu jo yli­o­pis­ton tut­ki­muk­siin, mut­ta yh­tä lail­la myös jour­na­lis­min te­ke­mi­seen ja ter­vey­den­hoi­toon.

Maa­il­ma on muut­tu­nut. Myös leh­ti­ta­lois­sa mi­ta­taan ana­ly­tii­kan avul­la si­vus­to­jen kä­vi­jä­mää­riä, lu­ki­ja­mää­riä ja klik­kauk­sia. Eten­kin suu­ris­sa me­di­a­ta­lois­sa nii­den mu­kaan teh­dään toi­mi­tuk­sel­li­sia va­lin­to­ja, mis­tä kir­joi­te­taan ja mitä me­di­as­sa kä­si­tel­lään. Täs­sä on hie­noi­nen vaa­ra oh­ja­ta pää­tän­tä­val­taa toi­mi­tuk­sen ul­ko­puo­lel­le.

Kun tä­män ke­vään nuo­ret vas­ta­val­mis­tu­neet läh­te­vät jat­ka­maan opin­to­jaan tai siir­ty­vät työ­e­lä­mään, toi­von et­tä hei­tä oh­jaa ta­lou­del­li­sen me­nes­tyk­sen ta­voit­te­lua enem­män on­nel­li­suu­den ja mer­ki­tyk­sel­li­sen elä­män ta­voit­te­lu. Sil­lä mer­ki­tyk­sel­li­sen työn te­ke­mi­nen te­kee on­nel­li­sem­mak­si kuin raha. Toki ra­ha­kin aut­taa on­nel­li­suu­den ta­voit­te­lus­sa, mut­ta se ei yk­sin kor­vaa elä­mäs­tä puut­tu­vaa in­to­hi­moa ja pa­loa teh­dä ra­kas­ta­maan­sa työ­tä.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja