Täs­sä lo­ka­kuun vii­mei­ses­sä Puu­ma­la-leh­des­sä on pal­jon asi­aa vah­vois­ta nai­sis­ta. On jut­tua yrit­tä­jä­nai­ses­ta, joka jää ko­tiin hoi­ta­maan pian syn­ty­vää esi­kois­taan. On jut­tua roh­keis­ta elä­ke­läis­nai­sis­ta, jot­ka päät­ti­vät läh­teä In­ter­rai­lil­le ja nuo­res­ta nai­ses­ta, joka ha­lu­si ta­voit­teel­li­sem­paa sa­li­ban­dyä siir­ty­mäl­lä naa­pu­ri­kun­nan jouk­ku­ee­seen pääs­täk­seen kil­pai­le­maan kak­kos­di­va­riin.

Si­vuil­le on ker­ty­nyt myös pal­jon tär­kei­tä ar­vo­ja, joi­ta ih­mi­set alu­eel­lam­me vaa­li­vat. Täs­sä leh­des­sä on kä­si­tel­ty mai­se­ma-ar­voa, lä­hi­ruo­ka-ar­vo­ja, eko­te­ko­ar­vo­ja, hy­vin­voin­ti­a­lu­een asi­a­kas­tur­val­li­suut­ta, ar­vo­kas­ta Uk­rai­nan avus­tus­työ­tä, van­hus­ten ar­vo­kas­ta ar­kea, uu­den­lai­sia vir­kis­ty­sa­lu­ei­ta, ju­na­mat­kai­lun eli In­ter­rai­lin mu­ka­naan tuo­maa va­paut­ta, per­he­po­liit­ti­sia va­lin­to­ja, yh­den­ver­tai­suu­sar­vo­ja kirk­ko­neu­vos­ton kä­si­tel­les­sä sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien avi­o­liit­toon vih­ki­mis­tä sekä de­mok­raat­ti­sia ar­vo­ja pre­si­den­tin­vaa­liu­u­ti­soin­nin myö­tä.

Kuun­te­le ke­hoa, miel­tä ja omia ar­vo­ja. On­ko tämä ar­vo­je­ni mu­kais­ta, mi­ten nyt elän, ke­hot­ti Puu­ma­lan eläk­keel­le jää­nyt kirk­ko­her­ra ja psy­ko­te­ra­peut­ti­na edel­leen toi­mi­va He­le­na Castrén Hu­ris­sa­lon Mart­to­jen jär­jes­tä­mäs­sä mart­tail­las­sa vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na. Hän pu­hui työs­sä­jak­sa­mi­ses­ta ja uu­pu­mi­ses­ta. Jak­sa­mi­seen vai­kut­taa myös kans­saih­mis­ten kom­men­tit, kan­nus­ta­mi­nen tai lan­nis­ta­mi­nen, pa­him­mas­sa ta­pauk­se­sa maa­lit­ta­mi­nen so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Sik­si oli­si tär­ke­ää, et­tä jo­kai­nen on lä­him­mäi­nen toi­sil­leen. Jak­sa­mi­seen aut­taa myös se, et­tä hy­väk­sym­me tois­tem­me eri­lai­set mie­li­pi­teet, yrit­tä­mät­tä tai­vut­taa kaik­kia ajat­te­le­maan sa­mal­la lail­la kuin it­se. Usein komp­ro­mis­si on se pa­ras rat­kai­su.

Mik­ke­lin kirk­ko­neu­vos­to ei avan­nut kir­kon ti­lo­ja sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien vih­ki­mi­seen. 13 val­tuu­te­tun aloi­te ja kirk­ko­her­ran sen poh­jal­ta te­ke­mä esi­tys ku­mot­tiin ää­nin 7–6, ja se siir­tyy nyt Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin rat­kais­ta­vak­si. Tä­mä­kin on ar­vo­va­lin­ta, joka vai­kut­taa vä­hem­mis­tön, mut­ta yh­tä tär­ke­än ih­mis­ryh­män elä­mään, oma­nar­von­tun­tee­seen sekä jak­sa­mi­seen. Asi­as­ta päät­tä­vät kui­ten­kin enim­mäk­seen vä­hem­mis­tö­ryh­män ul­ko­puo­lel­le kuu­lu­vat ih­mi­set.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja