Maa­il­man­po­liit­ti­sen ti­lan­teen vai­ku­tuk­set lii­ken­ne­vir­toi­hin on Tra­fi­co­min mu­kaan kos­ket­ta­nut eri­tyi­ses­ti Kaak­kois-Suo­men alu­et­ta ja ra­ja­lii­ken­net­tä. Ra­jan ylit­tä­vän ras­kaan lo­gis­tii­kan mää­rät ovat pu­don­neet so­dan vai­ku­tuk­ses­ta noin vii­de­so­saan edel­li­sis­tä vuo­sis­ta ja lii­ken­ne­mää­rät ovat sen osal­ta edel­leen las­kus­sa. Sai­maan ka­na­van lai­va­lii­ken­ne on py­säh­ty­nyt.

Mer­kit­tä­vin muu­tos alu­een lo­gis­tii­kas­sa on ai­kai­sem­min Ve­nä­jäl­tä tuo­dun puun kor­vaa­van puun han­kin­ta-alu­eet ja kul­je­tus­rei­tit, joi­hin Puu­ma­la­kin met­sä­te­ol­li­suu­den raa­ka-ai­net­ta vah­vas­ti tuot­ta­va­na kun­ta­na kuu­luu. Puu­ta vie­dään nyt kas­va­val­la vauh­dil­la puu­ta­va­ra-au­toil­la Kaak­kois-Suo­men met­sä­te­ol­li­suu­den teh­tail­le.

Tämä nä­kyy sekä kan­ta­tie 62:lla et­tä seu­tu­tie 434:llä on­net­to­muus­ris­kin kas­vu­na. Ras­kaan lii­ken­teen kul­jet­ta­jien vä­lin­pi­tä­mät­tö­myys no­peus­ra­joi­tuk­sia koh­taan voi koi­tua koh­ta­lok­kaak­si. Ka­peil­la teil­lä ko­ros­tuu am­mat­ti­kul­jet­ta­jien etii­kan mer­ki­tys. Omas­sa lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­ses­sä mei­dän kaik­kien on huo­mi­oi­ta­va ke­vy­em­män lii­ken­teen kul­ki­jat.

On jär­ke­vää ajaa ke­lin, ei­kä pel­kän no­peus­ra­joi­tuk­sen mu­kaan. On pai­nos­ta­vaa, jos taus­ta­pei­lis­tä nä­kyy au­ton pe­räs­sä roik­ku­va rek­ka, jon­ka pelk­kä edes­sä­kul­ki­jan jar­ru­tus­lii­ke sai­si tör­mää­mään sur­maa­vas­ti edes­sä kul­ke­vaan ajo­neu­voon. Kau­his­tut­ta­vaa on tul­la myös mut­kaan, jo­hon ”tei­den ton­ni­kei­ju” kii­tää pe­lot­to­mas­ti 90 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la.

Huo­mi­oo­not­ta­va ajo­ta­pa on yh­tä tär­keä meil­le kai­kil­le. Ajo­ta­pa pe­riy­tyy myös jäl­ki­kas­vul­lem­me, sil­lä jo­kai­nen van­hem­pi on lap­sil­leen mal­li myös lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­ses­sä. Kun pi­dät kun­non tur­va­vä­lin, näet mitä edes­sä­si ta­pah­tuu ja eh­dit rau­has­sa en­na­koi­da ti­lan­tei­ta.

Muis­ta: On­ni ei ole mää­rän­pää, se on mat­ka.

Tii­na Judén

pää­toi­mit­ta­ja