Kun maa­il­ma muut­tuu se­ka­vam­mak­si, li­sään­ty­vät myös ri­kol­lis­ten mah­dol­li­suu­det tart­tua hei­koim­piin lenk­kei­hin. Tie­to­tur­vas­ta on pi­det­tä­vä en­tis­tä pa­rem­paa huol­ta ja mi­hin­kään epä­mää­räi­siin vies­tei­hin ei kan­na­ta vas­ta­ta tai eten­kään an­taa omia hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­jaan, sil­lä am­mat­ti­ri­kol­lis­ten hel­poin toi­min­ta­ym­pä­ris­tö si­jait­see in­ter­ne­tis­sä.

Maa­il­man­ti­lan­teen ris­kit ja jär­jes­täy­ty­neen ri­kol­li­suu­den li­sään­ty­mi­nen ovat muut­ta­neet yri­tys­ten it-suun­ni­tel­mia ja yhä use­am­pi ha­lu­aa, et­tä or­ga­ni­saa­ti­on it-pal­ve­lu­jen alus­ta­na ei ole enää oma ko­ne­sa­li tai pal­ve­lin. Täl­lä het­kel­lä ylei­sin rat­kai­su on se, et­tä yri­tyk­sel­lä on sekä oma ko­ne­sa­li, et­tä pal­ve­lu­tar­jo­a­jan ko­ne­sa­li ja jul­ki­pil­vi. Tut­ki­muk­set viit­taa­vat sii­hen, et­tä puo­len­tois­ta vuo­den ku­lut­tua ylei­sin rat­kai­su on pal­ve­lun­tar­jo­a­jan ko­ne­sa­li ja jul­ki­pil­vi.

Myös Puu­ma­la-leh­ti muut­ti it-pal­ve­lui­den­sa tur­val­li­suus­luo­ki­tus­ta siir­ty­es­sään vii­me ke­vää­nä ky­sei­sen kal­tai­seen hyb­ri­di­pal­ve­li­meen. Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja mai­nos­ti tie­to­tur­van­sa ole­van sa­maa luok­kaa kuin puo­lus­tus­voi­mil­la. Toi­vo­taan, et­tä se on hy­vää luok­kaa. Täl­lai­se­na ai­ka­na on tär­ke­ää, et­tä uu­ti­sia voi­daan tuot­taa mis­tä ja mil­loin vain ja uu­si jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa tä­män.

Sil­ti tie­tom­me kul­kee me­ri­kaa­pe­lei­ta pit­kin ja mitä ta­pah­tuu, jos kaa­pe­li vau­ri­oi­tuu? Toi­mii­ko pil­vi­pal­ve­lut ja esi­mer­kik­si mak­su­lii­ken­ne tuol­lai­ses­sa ku­vi­tel­lus­sa ti­lan­tees­sa? Saam­me­ko polt­to­ai­net­ta, sil­lä lä­hes kaik­ki ben­sa-au­to­maa­tit toi­mi­vat kor­teil­la? Aut­taa­ko säh­kö­au­ton han­kin­ta, kun säh­kön saa­ta­vuus­kin on nyt epä­var­maa.

Em­me elä help­po­ja ai­ko­ja, mut­ta tu­le­vai­suu­teen on us­kot­ta­va. Sii­tä mi­nua muis­tut­taa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pie­ni ih­me, viik­ko sit­ten syn­ty­nyt oma lap­sen­lap­si, jon­ka on saa­ta­va elää tur­vas­sa ja suo­jas­sa kai­kel­ta pa­hal­ta. Vii­me ke­vää­nä Sa­han­lah­des­sa vie­te­tyn Rau­han puo­les­ta -ti­lai­suu­den muis­to­na kan­nan Ol­li-pa­pin sa­no­ja: "Py­sy­tään hy­vän puo­lel­la." Pai­kal­li­ses­ti luo­tu tur­van tun­ne lä­hei­sil­le ja ky­lä­läi­sil­le on tär­ke­ää ja lä­hes ai­nut asia, jo­hon voim­me it­se vai­kut­taa.